Adatvédelmi Irányelvek

10:48:00 vikcián 0 Comments


Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről

Az Otthonka Egyesület a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyel összhangban az alábbi adatvédelmi irányelveket teszi közzé:

Amikor látogatóink és felhasználóink az otthonkaegyesulet.blogspot.com oldalain tartózkodnak, megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Ha azonban feliratkoznak, hogy a legújabb híreinkhez hozzájussanak, meg kell adniuk e-mail címüket.
Az Otthonka Egyesület a látogatók és felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Amennyiben változtatunk a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainkon, a változásokról előzetesen értesítjük regisztrált felhasználóinkat.
Az Otthonka Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az Otthonka Egyesület kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé.
Kötelező adatszolgáltatás esetében az Otthonka Egyesület köteles az adatkezelést elrendelő jogszabályi rendelkezés pontos megjelölésére. Az adatkezeléssel érintett személyt tájékoztatás illeti meg az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Amennyiben az Otthonka Egyesület az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az adatokat, erről a felhasználót tájékoztatni köteles, és ehhez a felhasználást megelőzően köteles megszerezni az érintett kifejezett hozzájárulását. E körben az érintett jogosult a tervezett felhasználást megtiltani.
Az Otthonka Egyesület az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a törvényben rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Otthonka Egyesület kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
Az Otthonka Egyesület kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ugyanezen kötelezettségeinek teljesítésére.

A személyes adatok megváltoztatása, törlése
Az Otthonka Egyesület biztosítja, hogy a látogatók és felhasználók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották.
Ha felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből (vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Különleges adat: - a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
- az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az adatkezeléssel és a látogatók, felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Adatkezelés a szolgáltatás igénybevétele során

Weboldalunk minden látogatójánál a szerverünk automatikusan felismeri a felhasználó e-mail elérését (ahol lehet) és IP címét.
Gyűjtjük a weboldal látogatóinak és felhasználóinak
- IP címét és e-mail elérését (ahol lehetséges),
- az e-mail címeit, akik hozzászólásokat küldenek be a felületeinken keresztül, valamint azoknak, akik kapcsolatba lépnek velünk e-mailen keresztül,
- aggregált információkat arról, hogy milyen oldalakra lépnek be illetve látogatnak meg a felhasználók,
- felhasználó specifikus információkat arról, hogy milyen oldalakhoz fértek hozzá, vagy látogattak meg,
- illetve azokat az információkat, amelyeket a felhasználók önszántukból adnak meg kérdőíveken keresztül és/vagy a regisztráció során.
A gyűjtött információkat kizárólag a weboldal tartalmának javítására használjuk és az oldal megjelenésének perszonalizálására, illetve arra, hogy a szolgáltatással kapcsolatos információkról és friss tartalmakról honlapunkon értesítsük a felhasználókat.

A sütikre (cookies) vonatkozóan

Sütiket használunk arra, hogy
- a felhasználók és látogatók preferenciáit tároljuk, session információkat rögzítsünk, például felhasználó specifikus információkat arról, hogy a honlapunkon milyen oldalakat látogattak meg, illetve értek el a felhasználók
- a honlapunkon értesítsük a felhasználókat és látogatókat arról, milyen új érdekes tartalmak jelentek meg az oldalunkon, amikor visszatérnek rá,
- rögzítsük a múltbeli aktivitásukat annak érdekében, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsunk az oldalunk látogatóinak, hogy biztosítsuk a felhasználóknak, hogy ne jelenjenek meg ugyanazok a reklám hirdetések,
- beállítsuk a weboldal tartalmát a felhasználó és a látogató böngészőjének megfelelően és más olyan információk alapján, amit a felhasználó küld.
Időről időre gyűjthetünk adatokat új, nem várt és korábban nem tiltott felhasználási módokról, amelynek eredményeként a szabályzatunk megváltozhat. Ezeket a változásokat az oldalunkon publikáljuk annak érdekében, hogy a felhasználók és a látogatók elkerülhessék a problémás gyakorlatokat. Ha problémája van azzal, hogy hogyan használjuk a felhasználói adatokat, térjen vissza időnként erre az oldalra.
Az új felhasználási módokat csak azok alapján az adatok alapján szűrjük, amelyek a felhasználási szabályzat módosítása és publikálása után gyűjtöttünk.
A felhasználók megelőzhetik az adataik illetéktelen - a gyűjtés eredeti céljával ellentétes - felhasználását az info@greenfo.hu címre küldött e-mail-lel.
Kérésre a felhasználók rendelkezésére bocsátjuk azokat az egyedi azonosító információkat (felhasználónév és jelszó), amelyeket megőrzünk a regisztrációt követően.
Kérésre megváltoztatjuk a tárgyi tévedéseket azokban az információkban, amelyeket a felhasználókról gyűjtünk.

További kérdés esetén keressen bennünket az
otthonka14@gmail.com e-mail címen.

0 megjegyzés :